BANNER

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Μητροπολίτης Μεσογαίας: Ας ξεσηκωθούμε όλοι !

Σᾶς εὔχομαι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ μὲ πρόοδο στὸν ἀγῶνα τῆς μόρφωσής σας καὶ ὄμορφες ἐμπειρίες σχολικῆς ζωῆς!
Μόλις πρὶν ἀπὸ λίγο ὁλοκληρώθηκε ὁ ἁγιασμός. Ἦλθε ὁ ἱερέας, ἰδιόμορφα ντυμένος, διάβασε μερικὰ λόγια ποὺ λίγοι τὰ κατάλαβαν, ἔκανε κάποιες κινήσεις στοὺς περισσότερους ἀκατανόητες καὶ τέλειωσε.
Ὅλο αὐτὸ μοιάζει μὲ κατάλοιπο ἄλλων παλαιότερων ἐποχῶν. Οἱ πολιτικοί μας δὲν τὸ πιστεύουν, ἀλλὰ διστάζουν νὰ τὸ καταργήσουν. Ἐσᾶς δὲν σᾶς ἐνδιαφέρει, γιατὶ σὲ λίγο θὰ τελειώσει καὶ μετὰ τοῦ χρόνου πάλι. Κάποιες Ἀνεξάρτητες Ἀρχὲς ἀντιδροῦν, ἀλλὰ πρὸς τὸ παρὸν ἄκαρπα. Κανεὶς δὲν τὸ καταλαβαίνει ὅπως γίνεται. Οὔτε καὶ ἡ Ἐκκλησία. Ἁπλᾶ, αὐτὴ τὸ δέχεται ὡς κεκτημένο δικαίωμά της ποὺ δὲν θὰ ἤθελε νὰ τὸ χάσει. Δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος νὰ συντηροῦμε στὴν οὐσία νὰ ἐξευτελίζουμε κάτι ἱερό, ποὺ ὅμως εἴτε δὲν καταλαβαίνουμε εἴτε δὲν θέλουμε εἴτε δὲν σεβόμαστε. Σκέφθηκα λοιπόν, ἔτσι ποὺ καταντήσαμε τὸν ἁγιασμό, φέτος νὰ μὴν τὸν κάνουμε. Νὰ πῶ στοὺς Ἱερεῖς νὰ καθήσουν στοὺς Ναοὺς καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ προσευχηθοῦν γιὰ σᾶς. Ἴσως ἔτσι ὁ Θεὸς νὰ τοὺς ἄκουγε περισσότερο. Ὑποχώρησα, πρῶτον γιατὶ κάποιοι δὲν εἶναι ἕτοιμοι νὰ τὸ δεχθοῦν καὶ δὲν θέλησα ὡς Ἐπίσκοπος νὰ τοὺς λυπήσω, καὶ δεύτερον γιατὶ πρὶν τὸ κάνω ἔπρεπε νὰ σᾶς εἰδοποιήσω.
Αὐτοὶ ὅμως ποὺ ἔβαλαν αὐτοὺς τοὺς ἁγιασμοὺς στὴ ζωή μας τὸ πίστευαν. Πίστευαν ὅτι μαζὶ μὲ τὴν ἀνθρώπινη προσπάθεια χρειάζεται καὶ ὁ φωτισμὸς καὶ ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Πίστευαν στὸν Θεό. Εἶχαν σχέση ζωντανὴ μαζί Του. Τὸν ἤθελαν στὴ ζωή τους ὡς ὅ,τι πολυτιμότερο ὑπάρχει. Ἤθελαν ὅλα νὰ τὰ ἀρχίζουν μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἂν εἶναι ἔτσι, φυσικὰ νὰ γίνεται ὁ ἁγιασμός. Θὰ εἶναι ἡ πιὸ σημαντικὴ στιγμὴ τῆς χρονιᾶς.
Σήμερα ὅμως Τὸν ξεχάσαμε τὸν Θεὸ καὶ ἁπλᾶ Τὸν διατηροῦμε γιὰ νὰ Τὸν ἀμφισβητοῦμε, νὰ Τὸν εἰρωνευόμαστε ἢ δυστυχῶς καὶ νὰ Τὸν βρίζουμε. Καὶ νά ποῦ φτάσαμε! Νὰ μὴν θέλουμε οὔτε τὰ σύμβολά Του. Καὶ νά ποῦ καταντήσαμε! Χωρὶς Αὐτόν, ἡ ζωή μας νὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ κρίση, ἀδιέξοδα, σύγχυση, αὐτοκαταστροφικότητα, βία καὶ παραλογισμό.
Στὸ σχολεῖο ποὺ ἔρχεστε μπορεῖ νὰ γεμίσουν τὰ κεφάλια σας μὲ πληροφορίες ποὺ οπερισσότερες νὰ μὴν χρειάζονται∙ μὲ γλῶσσες ποὺ δὲν εἶναι δικές μας∙ μὲ ἱστορία ποὺ δὲν εἶναι ἀληθινή∙ μὲ θρησκευτικὰ ποὺ δὲν πείθουν. Νὰ σᾶς δώσουν βαθμοὺς χωρὶς ἀντίκρυσμα. Αὐτὸ ὅμως ποὺ τελικὰ χρειάζεστε εἶναι ἀξίες γιὰ νὰ πλημμυρίσουν τὴν καρδιά σας. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τὸ δίνει ἡ ἐποχή.
Ἡ κατάσταση στὸν τόπο μας εἶναι σὲ ἀδιέξοδο. Κάτι πρέπει νὰ γίνει ἄμεσα. Καὶ ἡ ἀλλαγὴ πρέπει νὰ ἀρχίσει ἀπὸ τὸ σχολεῖο. Ἂς ξεσηκωθοῦμε ὅλοι. Δάσκαλοι, γονεῖς καὶ παιδιὰ ἀρνηθεῖτε τὸ ψέμμα καὶ πολεμῆστε το σὰν τὸν μεγαλύτερο ἐχθρό. Χτυπῆστε τὴ μετριότητα, τὸν συμβιβασμὸ καὶ τὴ μιζέρια σὰν τὴν χειρότερη ἀρρώστια. Μᾶς κοροϊδεύει τὸ σύστημα, ποὺ αὐτὸ ὑπαίτιο γιὰ ὅλα, μᾶς ὁδηγεῖ σὲ ὑπαρκτικὸ ἐκφυλισμό. Διεκδικῆστε τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία σας μὲ ὅποιο κόστος. Ξαναφέρτε τὴν ἱστορία καὶ παράδοσή μας, τὴ γλῶσσα καὶ τὰ ἤθη μας στὴ ζωή σας. Ἀγωνιστεῖτε γιὰ κοινωνία μὲ εἰλικρίνεια, ἡρωισμό, καθαρότητα καὶ ἐξυπνάδα. Ἀπαιτῆστε πολιτικοὺς ποὺ νὰ ἀγαποῦν τὸν τόπο περισσότερο ἀπὸ τὰ στενὰ μυαλὰ καὶ συμφέροντά τους, ποὺ νὰ σέβονται τὴν ἱστορία περισσότερο ἀπὸ ὅσο προσδοκοῦν τὴν ψῆφο, ποὺ νὰ πονοῦν γιὰ τὸ κατάντημά μας περισσότερο ἀπ’ ὅσο ὑποτάσσονται στὶς ξένες σκοπιμότητες. Ἀξιῶστε Ἐκκλησία ὄχι μὲ ἀδικαιολόγητους συντηρητισμούς, νεκροὺς συμβολισμούς καὶ πομπώδεις τελετουργίες, ὄχι Νομικὸ Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μὲ δικαιώματα, περιουσίες καὶ διεκδικήσεις, ἀλλὰ Ἐκκλησία μὲ πονεμένο προφητικὸ λόγο, μὲ αὐθεντικὴ πίστη, μὲ θυσιαστικὴ μαρτυρία καὶ ἅγια ζωή∙ Ἐκκλησία ποὺ νὰ ἐμπνέει καὶ νὰ ἔχει πρόταση ζωῆς. Τότε θὰ βρεῖτε τὸν Θεὸ ὁλοζώντανο μέσα σας. Τότε ὁ ἁγιασμὸς δὲν θὰ επιβάλλεται μὲ ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἀλλὰ θὰ ἀποτελεῖ δικό σας αἴτημα. Τότε τὸ σχολεῖο θὰ ξαναγίνει ἡ ἐλπίδα τῆς ἐθνικῆς καὶ πνευματικῆς ἐπιβίωσής μας. Τότε ἡ νέα χρονιὰ θὰ εἶναι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ. Σᾶς τὸ εὔχομαι μὲ ὅλη μου τὴν καρδιά.
Ὁ Θεὸς μαζί σας, ἀγαπητά μας παιδιά.

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ ὅλη μου τὴν ἀγάπη,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ
http://e-parembasis.blogspot.com/2010/09/blog-post_4953.html

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Βίντεο Σόκ!!!Τί γίνεται όταν τα μωρά ξεφεύγουν από την προσοχή των γονέων τους. Το κοριτσάκι τραυματίστηκε σοβαρά.

Τι συμφέροντα κρύβονται πίσω από την "μαυρίλα" και το γυφταριό που καταλαμβάνει την Αθήνα!!!!

Επειδή σε αυτή την π... την κοινωνία που ζούμε δεν μένει κρυφό.Και ακόμα και τα τσιράκια σας με ένα καφέ αρχίζουν και κελαηδάνε,καλό θα είναι να αρχίζετε να μαζέψετε τον "στρατό κατοχής" που έχετε βάλει στο κέντρο γιατί πρώτα θα αρχίσουμε με αυτούς και μετά μαζί σας.
Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι.
Τίποτα δεν έχει γίνει τυχαία,ούτε οι ορδές ισλαμιστών λαθρομεταναστών που από τα σύνορα τους στέλνουν γραμμή στην Αθήνα με πούλμαν,ούτε το εμπόριο ναρκωτικών που έχει μεταφερθεί από την Βάθης σε συγκεκριμένα σημεία,ούτε η χαλαρή αντιμετώπιση της αστυνομίας και των ΜΜΕ,ούτε οι 870 (και βάλε) ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από τράπεζες και δημόσιο ταυτόχρονα,αλλά ούτε και η συγκεκριμένη περιοχή για να γίνει το γιγάντιο τζαμί..
Ποιος αγοράζει τα οικόπεδα,τα σπίτια και γενικώς ότι πουλιέται στην περιοχή του κέντρου και ειδικώς από το ύψος της Σταδίου και κάτω?
Γιατί η αστυνομία έχει κλείσει την περιοχή πάνω από την Ομόνοια και σπρώχνει τα πρεζόνια και τους λαθρομετανάστες πίσω στην Πειραιώς την Αγ.Κων/νου και το Μεταξουργείο?
Περιοχές όπως το Μεταξουργείο,ο Κεραμεικός,ο Άγιος Παύλος,ο Άγιος Παντελεήμονας  κλπ κλπ..
που θυμίζουν την Καμπούλ μετά από βομβαρδισμό.
Αναρωτηθήκατε ποτέ ποιος αγοράζει στην περιοχή?
Πολύ γνωστός Έλληνας κατασκευαστής..(όνομα ακόμα δεν βάζουμε)
Αναρωτηθήκατε ποιος κρύβετε από πίσω του και τον έβαλε να αγοράζει κοψοχρονιά?
Ο...μουσουλμάνος. αλλοδαπός (όνομα ακόμα δεν βάζουμε) πολυεκατομμυριούχους κάτοικος Βορείων Προαστίων.

Ο οποίος φιλοξενεί συνέχεια στην έπαυλη του,πολιτικούς (τσιράκια) από όλα τα κόμματα,δημοσίους λειτουργούς,επιχειρηματίες κλπ κλπ.και τους χρηματοδοτεί όλους.
Έχει αναθέσει στον Έλληνα κατασκευαστή να αγοράσει τα πάντα στην περιοχή κοψοχρονιά,μιας και ο "στρατός κατοχής" (των ναρκωτικών,των μουσουλμάνων λαθρομεταναστών,της πορνείας,των ληστών και του παρακράτους) έχει κάνει και τους πιο αισιόδοξους και δυναμικούς Έλληνες να θέλουν φύγουν από την περιοχή με κάθε τρόπο και ακόμα και με πολύ χαμηλό αντίτιμο για να δώσουν τα σπίτια τους.

Καλούμε όλους τους Έλληνες ακόμα και αλλοδαπούς χριστιανούς να μην πουλήσει κανένας το σπίτι του.
Αν το κρατήσει αργότερα θα πάρει τεράστια αξία.
Γιατί έχουν σχεδιάσει να αναπτύξουν την περιοχή,αλλά με την μέθοδο της ανταλλαγής πληθυσμών και του μεθοδευμένου εποικισμού.
Πολεμήστε για την περιοχή και τα σπίτια που σας άφησαν οι πρόγονοι σας.
Κρατήστε τα και ξανακάντε την περιοχή πάλι δικιά σας.
Βγείτε στις πλατείες στα πάρκα,οργανωμένα.Μην κλείνεστε μέσα στα σπίτια σαν φυλακισμένοι.
Αυτό θέλουν κι αυτοί.
Να ζείτε κλειδωμένοι και κρυμμένοι,μέχρι να ξεπουλήσετε,την ώρα που αυτοί οργανώνουν τα προγκρόμ κατά των Ελλήνων από γειτονιά σε γειτονιά.
eglimatikotita.blogspot.com

Μας στέλνει άραγε κάποιο μήνυμα ο γέροντας Παϊσιος?

(ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ)...!!! 

ή (ΦΗΜΗ)...;;;

Τι είπε τελικά ο Γέροντας Παϊσιος στους Μοναχούς που τον είδαν πριν από μερικές μέρες να περπατάει στο Άγιο Όρος ; 


Είναι δύσκολο να γράψεις ένα άρθρο για κάτι που άκουσες και δεν μπορείς ο ίδιος σου να ερευνήσεις αν τελικά αυτό ισχύει.
Όμως είναι τόσο μεγάλη η πίστη μου στο θεό, που τέτοια γεγονότα, δε θέλουν έρευνα (προσωπικά για μένα).
Ειδικά αν έχεις διαβάσει βιβλία,όπως του Γέροντα Παίσιου.

Συγκεκριμένα,χθες μετά τη Θεία λειτουργία στην Παναγία Δεξιά της Θεσσαλονίκης, αγιορείτης μοναχός που νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες στο Νοσοκομείο Γεννηματάς της Θεσσαλονίκης, μας εκμυστηρεύτηκε κάτι πολύ δυνατό για την πίστη μας που του το είπαν "συνάδελφοι" του μοναχοί από το Άγιο όρος, μιας και τον επισκέφτηκαν πρόσφατα στο Νοσοκομείο, μετά τη χειρουργική επέμβαση (επέμβαση ρουτίνας) που του έκαναν οι γιατροί.

Συγκεκριμένα...:
Ο Γέροντας Παίσιος, περπατούσε πριν από δύο εβδομάδες έξω από τη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, ώσπου το συνάντησαν 3 νέοι Μοναχοί (νέοι σε ηλικία).
Ανεξάρτητα από την έκπληξη που νιώσαν στην αρχή οι Μοναχοί, πήγαν αμέσως να ζητήσουν την ευχή του Γέροντος.
Μόνο που ο Γέροντας τραβήχτηκε, δεν τους έδωσε την ευχή του, αλλά με τρεμάμενη φωνή τους είπε:
`Τραβήξτε στο Γέροντα σας, και πείτε του να αγοράσει μεγάλες ποσότητες λάδι και αλεύρι, γιατί σε 3 μήνες από τώρα, θα έχουμε `πόλεμο` στην Ελλάδα, κι ο κόσμος θα πεινάσει`

και συνέχισε...:
`Να του πείτε του Γέροντα, να επικοινωνήσει και με τα υπόλοιπα Μοναστήρια...`
Μέχρι να συνέλθουν οι Μοναχοί, ο Γέροντας Παίσιος είχε χαθεί μέσα στο μονοπάτι...

[


Δεν πιστεύω να είχε κανένα λόγο ο (Χ)αγιορείτης να έπλασε το συγκεκριμένο γεγονός, γιατί έχει και συνέχεια, όμως μέσα από ένα πολιτικό μπλόγκ, όπως είναι το δικό μου, καλύτερα είναι να το σταματήσουμε εδώ.

Η είδηση είναι πως όντως την τελευταία εβδομάδα στα ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΚΡΟ (τα γνωστά των εμπόρων...εργάζεται ο φίλος μου ο Κώστας), εδώ στη Θεσσαλονίκη, παρατηρήθηκε πως μοναχοί αγιορείτες `σήκωσαν` από τα ράφια πολλά κιλά ελαιόλαδο, αλλά και αλεύρι, και μάλιστα δημιούργησε πολλά ερωτηματικά στους υπεύθυνους τόσο του υποκαταστήματος Εγνατίας, όσο και της Ν.Ιωνίας.

Τα συμπεράσματα δικά σας...
Εγώ θα αναμείνω το 3μηνο, αν και πιστεύω όταν λέει ο Γέροντας πόλεμο, εννοεί μάλλον πως ο λαός μας θα ξεσπάσει απέναντι στο Δ.Ν.Τ. και κατ επέκταση στην ΤΡΟΪΚΑ και στην σκληρή πολιτική τους και θα γίνουν χειρότερα από αυτά που ζήσαμε μετά τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου.
Που αλλού να πάει δηλαδή το μυαλό μου ;Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

«Να φύγετε από την Ελλάδα, είστε ανεπιθύμητοι»

190910-agiospantΕκδήλωση διαμαρτυρίας των κατοίων του Άγιου Παντελεήμονα
Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς τους λαθρομετανάστες που ήρθατε παράνομα στην Ελλάδα χωρίς κανένας να σας καλέσει. Οι φιλόξενοι και πονόψυχοι Έλληνες πολίτες, σας δέχθηκαν με στοργή, σας έδωσαν στέγη, τροφή, νοσοκομειακή περίθαλψη, εργασία και η ανταμοιβή μας ήταν η αχαριστία σας! Δεν σεβαστήκατε την φιλοξενία μας, τα ήθη και τα έθιμά μας και ιδιαίτερα εσείς οι μουσουλμάνοι κάνετε τα πάντα για να προσβάλλετε την θρησκεία μας. Δεν σέβεστε τις εκκλησίες μας, τους εξωτερικούς χώρους τους, τους έχετε μετατρέψει σ σκουπιδότοπο και δημόσια ουρητήρια. Ανάμεσά σας υπάρχουν και φιλήσυχοι άνθρωποι, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τους ξεχωρίσουμε. Έχετε καταστρέψει τις πλατείες μας, τα πεζοδρόμια τα έχετε μετατρέψει σε παράνομα παζάρια και το κέντρο της πόλης μας έχει γίνει ένα γκέτο, γεμάτο από εγκληματίες. Κάθε μέρα έχουμε εγκληματικές ενέργειες εναντίον νομίμων πολιτών. Κλοπές καταστημάτων και σπιτιών, ξυλοδαρμοί, βιασμοί, πωλήσεις ναρκωτικών και δεν είναι λίγες φορές που από εσάς τους λαθρομετανάστες έχουν δολοφονηθεί πολίτες για λίγα ευρώ. Πολλοί από εσάς που προέρχεστε από την Ασία και την Αφρική, είστε και προδότες της πατρίδας σας, εγκαταλείψατε τις οικογένειές σας, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Ιράν, το Ιράκ, την Παλαιστίνη, την Ινδία, τη Νιγηρία, τη Σομαλία, το Σουδάν και άλλες... στο έλεος των Αμερικανών και των διεφθαρμένων ηγετών και ήρθατε στην Ελλάδα για να περιφέρεστε άσκοπα στους δρόμους και να ζητιανεύετε στα φανάρια. Επιστρέψτε αμέσως στην πατρίδα σας, να πολεμήσετε τον Αμερικάνο και να αγωνιστείτε για την Δημοκρατία στην χώρα σας. Όπως γνωρίζετε στην Ελλάδα, υπάρχει μεγάλη οικονομική κρίση, δεν μπορούμε να σας ταΐζουμε άλλο. Ήλθε η ώρα να φύγετε, είστε ανεπιθύμητοι. Πάνω από το 90% του ελληνικού λαού δεν σας θέλει, πολλοί πολίτες είναι εξαγριωμένοι μαζί σας γιατί προσβάλατε την αξιοπρέπειά τους. Μην πιστεύετε όσους σας πλησιάζουν και παριστάνουν τους φίλους σας. Θέλουν απλώς να σας εκμεταλλευτούν. Το μέλλον σας εδώ στην Ελλάδα είναι αβέβαιο. Πριν απογοητευτείτε, επισκεφθείτε τις κρατικές υπηρεσίες και ζητήστε τους να σας βοηθήσουν να επιστρέψετε πίσω στην πατρίδα σας, κοντά στις οικογένειές σας. Εμείς σας υποσχόμαστε ότι θα πιέσουμε την κυβέρνηση και την ΕΕ και τα πολιτικά κόμματα, για να σας στείλουμε οικονομοτεχνική βοήθεια. Κύριοι λαθρομετανάστες, καλή επιστροφή στην Πατρίδα σας
Οι κάτοικοι της περιοχής
 
www.elkosmos.gr

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Γ. Παπανδρέου: «Ανοίγουμε τις πόρτες στους διωγμένους Ρομά»

Γ. Παπανδρέου«Ανοίγουμε τις πόρτες στους διωγμένους Ρομά»...Το κερασάκι στην σάπια τούρτα της σημερινής μεταναστευτικής αθλιότητας βάζει ο ΓΑΠ

«Τη στιγμή που άλλες χώρες της Ευρώπης διώχνουν τους μετανάστες και τους Ρομά, εμείς τους ανοίγουμε τις πόρτες», δήλωσε χθες ο Γ. Παπανδρέου στο «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο επισκέφτηκε το πρωί εκτός προγράμματος, για να παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του νοσοκομείου και της οργάνωσης «Γιατροί Χωρίς Σύνορα».
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε το προσωπικό του ενδιαφέρον για το πρόγραμμα και τόνισε ότι το άνοιγμα των δομών του κράτους σε Ρομά και μετανάστες αποτελεί προτεραιότητα, τόσο δική του όσο και της κυβέρνησης. Η συνεργασία του «Θεαγένειου» με την οργάνωση, αφορά τον προληπτικό έλεγχο για καρκίνο ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά και οι μετανάστες. Οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» θα προωθούν τον πληθυσμό προς το νοσοκομείο, ώστε να ελέγχονται προληπτικά για διάφορες μορφές καρκίνου.

Ο άνθρωπος δυστυχώς μας επιβεβαιώνει συνεχώς,είναι πολύ επικίνδυνος και εκτός τόπου και χρόνου.
Η Ελλάδα και οι ιθαγενείς κάτοικοι της,ζουν κάτω από τον φόβο των νεοεισερχομένων κακοποιών,τον φόβο αν θα έχουν αύριο να φάνε ή ακόμα αν θα έχουν ρεύμα στο σπίτι τους.Τα μαγαζιά κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο.Ανεργία,θλίψη,απογοήτευση και σιχαμάρα για όλο το πολιτικό σκηνικό.
Η εγκληματικότητα και η δολοφονική δράση πάρα πολλών λαθρομεταναστών  έχει σαν αποτέλεσμα την γκετοποίηση πόλεων και περιοχών,ενώ ταυτόχρονα έχουμε και την έξαρση του φανατισμού και του ρατσισμού και από τους Έλληνες προς τους αλλοδαπούς αλλά και από τους αλλοδαπούς προς τους Έλληνες.
Οι γέροι μας που πλήρωσαν με 40 και 50 χρόνια δουλειάς τα ταμεία και την υγεία,νιώθουν προδομένοι και παραπεταμένοι και σακατεμένοι στο ξύλο από τις ληστείες μέσα στα σπίτια τους.
Η υγεία κατέρρευσε και παρόλα αυτά οι μόνοι που συνεχίζουν να την πληρώνουν είναι οι Έλληνες και μερικοί αλλοδαποί υπάλληλοι που έχουν κανονικές δουλειές.

Τα ΜΜΕ προσπαθούν εναγωνίως να κάνουν το άσπρο μαύρο και δεν αναφέρονται με πολύ έντεχνο τρόπο στα σημαντικά προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες.
Ταυτόχρονα ο πρωθυπουργός μας κοιτάει να μας φέρει τους Ρομά που διώχνουν όλοι από τις χώρες τους (λέτε να είναι όλοι χαζοί ή φασίστες),σαν το κερασάκι σε μια σάπια τούρτα της σημερινής παράλογης μεταναστευτικής αθλιότητας.Σε μια τούρτα που και ο ίδιος έβαλε το χεράκι του για να γίνει.
www.eglimatikotita.blogspot.com

Μουσουλμάνοι μαθητές απαιτούν...!!!!!!!!!

Μουσουλμάνοι μαθητές απαιτούν να κατέβουν οι Χριστιανικές Εικόνες και ο Σταυρός από Ελληνικό σχολείο!

Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρη και διασταυρωμένη πληροφορία-καταγγελία, σε Λύκειο του κέντρου των Αθηνών, οι μουσουλμάνοι μαθητές, οι οποίοι προέρχονται από κοντινό Γυμνάσιο της περιοχής, “απαίτησαν” να κατέβουν από τις σχολικές αίθουσες οι…

Χριστιανικές Εικόνες και ο Σταυρός(!) γιατί αυτό… θίγει όπως είπαν το θρησκευτικό τους συναίσθημα, όπως λένε!
Τόσο τα ΜΜΕ, όσο και το Υπουργείο που έχει ενημερωθεί, τηρούν “σιγή ιχθύος” για το θέμα. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι μουσουλμάνοι μαθητές έχουν στο πλευρό τους εκτός από τους γονείς τους και… γνωστές αντιρατσιστικές οργανώσεις!

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΡΕΛΑΘΗΚΑΜΕ

Κρατική αποζημίωση στον Σάββα Ξηρό

Το ποσό των 1.000 ευρώ για ηθική βλάβη υποχρεώνεται να καταβάλει στον κρατούμενο Σάββα Ξηρό το κράτος, μετά...

 από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η ιατρική φροντίδα του Ξηρού κρίθηκε ανεπαρκής, δεδομένης της κατάστασης της υγείας του, πριν και μετά την απόφαση του ελληνικού δικαστηρίου για την συμμετοχή στην οργάνωση 17 Νοέμβρη.
Ο Σάββας Ξηρός προσέφυγε στο Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, επικαλούμενος παραβίαση το άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί απαγόρευσης των βασανιστηρίων, ενώ υποστήριξε πως η κράτηση του στις φυλακές “συνιστά απάνθρωπη και απαξιωτική μεταχείριση”.
Το Δικαστήριο, έκανε αποδεκτή με 4 ψήφους υπέρ και 3 κατά την προσφυγή του, κρίνοντας ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου, απέρριψε όμως την αίτηση του να φύγει από τις φυλακές.
(Ποιό είναι αυτό το ρεμάλι):
Υπενθυμίζεται  ότι ο Σάββας Ξηρός, στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη με πολλά θύματα, τραυματίσθηκε βαριά από τη βόμβα που προόριζε για τρομοκρατική επίθεση, όταν εκείνη εξερράγη στα χέρια του.
  Πηγή: contra.gr

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ

Στα πρόθυρα της διάλυσης ο ΣΥΡΙΖΑ

 
 
«Οι τίτλοι τέλους για τον ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον με τη μορφή που είχε ως σήμερα, άρχισαν πλέον να γράφονται». Ετσι περιέγραφαν χθες στελέχη της Ριζοσπαστικής Αριστεράς την κατάσταση που διαμορφώνεται ύστερα από έναν μαραθώνιο κομματικών διεργασιών με διαφωνίες για την υποψηφιότητα στην Περιφέρεια Αττικής που κράτησαν ως αργά τη νύχτα. Καθοριστική για τις εξελίξεις ήταν η απογευματινή συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΝ, στην οποία ο πρόεδρος του κόμματος και πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλ. Τσίπρας κατήγγειλε με σφοδρό τρόπο τον κ. Αλ. Αλαβάνο για «εκβιασμούς», «μπλόφες» και «κόλπα της τελευταίας στιγμής» και πρότεινε για την εκλογική μάχη της Περιφέρειας Αττικής τον καθηγητή Εργατικού Δικαίου κ. Αλ. Μητρόπουλο. «Είναι έξω από κάθε προηγούμενο η προσπάθεια ενός στελέχους της Αριστεράς να επιβάλει εκβιαστικά την υποψηφιότητά του» επεσήμανε ο κ. Τσίπρας για τον κ. Αλαβάνο. Οπως είπε, «οι επιθέσεις, τα χτυπήματα,η υπονόμευση του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ από το λεγόμενο “Μέτωπο” και από τον πρώην πρόεδρο του κόμματός μας δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτών των τακτικισμών; Το αποτέλεσμα είναι να βγαίνει συνολικά η Ριζοσπαστική Αριστερά με μια τραγική δημόσια εικόνα». Και προσέθεσε: «Το ζήτημα πρέπει να τελειώσει εδώ».  

Τα υπνωτήρια της Ομόνοιας......Συνεχίζεται το αίσχος...
Πόσο στοιχίζει το ενοίκιο  στις βρωμοπολυκατοικίες
του Κέντρου πίσω από την Ομόνοια;
Πέντε με εφτά ευρώ το κεφάλι για ύπνο.
Δεν υπάρχει νερό για μπάνιο.
Πηγαίνεις παρακάτω σε υπόγεια που έγιναν
δημόσια λουτρά με 2 ευρώ.
Αλλοδαπός "επιχειρηματίας" νοικιάζει μαζικά
διαμερίσματα και πρώην γραφεία που τα εγκατέλειψαν
άρον-άρον οι ένοικοι και προπληρώνει ενοίκια .
Πόσα άτομα θα μείνουν λίγο νοιάζει τον Έλληνα ιδιοκτήτη.
Υπάρχει και αλλοδαπός επιστάτης κουμανταδόρος που αναλαμβάνει
να εισπράττει προκαταβολή το ενοίκιο και όποιος δεν πληρώνει
δεν κοιμάται.
Ασανσέρ εκτός λειτουργίας και η βρώμα αφόρητη.
Για τις μολύνσεις κανένας δεν γνωρίζει.
Υπάρχουν και χώροι
περίπου 40 τ.μ. σε κακή κατάσταση που νοικιάζονται
από Έλληνες σε ομάδες αλλοδαπών  από 350-400 ευρώ τον μήνα.
Διαμένουν 15-20 άτομα.
Κατά καιρούς ο Δήμος μπαίνει απολυμαίνει αλλά οι τρώγλες
ξαναγεμίζουν.
Το καλοκαίρι βοηθούσε σε μερική αποσυμφόρηση των υπνοτηρίων.
Παρτέρια....γκαζόν...πλατείες μικρές μεγάλες...σκαλοπάτια εκκλησιών....
εσοχές.....στοές αφύλαχτες του Κέντρου της Αθήνας έδιναν
λύσεις στις εκατοντάδες νέες λαθροαφίξεις από Έβρο και νησιά.
Το φθινόπωρο θα φέρει βροχές και αργότερα θα το διαδεχθεί
ο χειμώνας.
Τι θα γίνει;
Ότι και πρίν.............

pisostapalia.blogspot.com
ΑΝ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΜΑΣΤΑΝ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΓΙΑ 300 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝ Η ΑΘΗΝΑ ΕΙΧΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝ Η ΧΩΡΑ ΕΙΧΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΤΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕ ΑΥΤΗ Η ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ.

Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010

ΚΑΤΑΝΤΙΑ

Δείτε στη φωτογραφία το διαφημιστικό αυτοκόλητο π'ανω στο πράσινο κουτί. (Γραφείο παρέχει διευκόλυνση σε Έλληνες που προτίθενται να μεταναστεύσουν) . Τραβήχτηκε στην Ν.Ιωνία στο σταθμό του ΗΣΑΠ σήμερα.
Ασ ξεκινήσουμε λοιπόν εμείς οι Έλληνες για μετανάστες στο εξωτερικό και ας αφήσουμε τη χώρα μας στους μαύρους. Δεν χρειάζονται πολλά σχόλια.
Ας πάμε να ψηφίσουμε όλοι τους φίλους του  GAP ή τον Κακλαμάνη ΄η τα αριστερά αποβράσματα.

Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΣΤΕΙΑΚΙ.....

Το e-mail του Άραβα μαθητή στον πατέρα του:

Το Βερολίνο είναι θαυμάσιο, οι άνθρωποι εδώ είναι υπέροχοι και μου αρέσει πολύ εδώ, αλλά πατέρα, ντρέπομαι λίγο να πηγαίνω στο κολέγιο με τη Φερράρι 599 GTB από καθαρό χρυσό, όταν όλοι μου οι καθηγητές και πολλοί συμμαθητές μου έρχονται με τρένο.

Ο γιος σου,

Nasser
Και η απάντηση του Άραβα πατέρα:
 
 
Αγαπημένε μου γιε,
 
20 εκατομμύρια αμερικάνικα δολάρια μόλις μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό σου. Σε παρακαλώ σταματά να μας ντροπιάζεις! Πήγαινε και αγόρασε και εσύ ένα τρένο!
 
Με αγάπη,
 
Ο πατέρας σου.

http://clopyandpaste.blogspot.com/

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΚΡΩΣ ΕΙΡΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΟΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΚΡΩΣ ΕΙΡΩΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ   ΠΟΙΟΣ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΙ (ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ).


 

""Mεσαιωνικές αντιλήψεις και έκρηξη ξενοφοβίας ιερωμένων στην Πάρο

Ηλιοπούλου ΕλένηΗ κατασκευή νοσοκομείου στο νησί της Πάρου είναι ένα θέμα μείζονος σημασίας. Πολλοί το υποσχέθηκαν αλλά ακόμη ως έργο παραμένει στα χαρτιά, παρ’ όλες τις φιλότιμες προσπάθειες. Το μοναστήρι της Ζ. Πηγής Λογγοβάρδας, που είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης γης στο νησί, συμφώνησε να παραχωρήσει ένα οικόπεδο, που του ανήκει, και βρίσκεται λίγο έξω από την Παροικιά, προκειμένου εκεί να κατασκευαστεί το νοσηλευτικό ίδρυμα.

          Όμως, οι όροι που θέτουν οι καλόγεροι, έστω και ανεπίσημα, μέσω του τοπικού Τύπου, προς τη 2η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, έχουν ιδιαίτερη σημασία και αυτό γιατί αποδεικνύεται ότι ο χριστιανικός λόγος της αγάπης, που υποτίθεται ότι ευαγγελίζουν, επί της ουσίας πάει περίπατο, όταν πρόκειται για τις γυναίκες και τους μετανάστες…
      Ο κ. Χρυσόστομος εξηγεί ότι ο Δήμος Πάρου στο παρελθόν καταπάτησε έκταση που ανήκει στη μονή και ουδέποτε της την επέστρεψε. Αυτό, όπως φαίνεται στο κείμενο που δημοσιεύθηκε, είναι και το μεγαλύτερο «αγκάθι» για την παραχώρηση. Μεταξύ άλλων, ο καθηγούμενος αναφέρει ότι η μονή θέτει δύο ακόμα όρους, για την παραχώρηση του οικοπέδου. Με τον πρώτο όρο ζητά να είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου ο εκάστοτε Μητροπολίτης Παροναξίας.

Στη Μονή της Ζ. Πηγής Λογγοβάρδας ανήκουν οι περισσότερες εκτάσεις γης της Πάρου
Στη Μονή της Ζ. Πηγής Λογγοβάρδας ανήκουν οι περισσότερες εκτάσεις γης της Πάρου
Η zougla.gr επικοινώνησε με τον υποδιοικητή της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, Σωτήρη Ζώτο. Ο κ. Ζώτος μας εξήγησε ότι σε επικοινωνία που είχε με τον μητροπολίτη Παροναξίας κ. Καλλίνικο (κατά κόσμον Νικόλαο Δεμενόπουλο), εκείνος του δήλωσε ότι δεν έχει καμιά διάθεση να ασχολείται με τις εφημερίες.

Όπως συμπλήρωσε ο υποδιοικητής της 2ης Δ.Υ.ΠΕ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ο εκάστοτε μητροπολίτης Παροναξίας να έχει μια θέση στο διοικητικό συμβούλιου του νοσοκομείου.

«Την ευλογημένη πατρίδα μας» καταστρέφουν εκτρώσεις και μετανάστες


Αρχιμ. Χρυσόστομος - Καθηγούμενος Ι. Μονής
Ζ. Πηγής Λογγοβάρδας

{ΔΕΙΤΕ ΑΠΟΨΕΙΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΗΤΟΡΙΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ  ΣΥΣΩΜΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ!!}
Ο δεύτερος όρος που θέτει ο ηγούμενος της μονής είναι η απαγόρευση των εκτρώσεων! Στον 21ο αιώνα οι καλόγεροι επιμένουν σε ρητορείες μεσαιωνικές, προβάλλοντας ως επιχείρημα το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας! Απομακρυσμένοι από την ίδια την κοινωνία θα ήθελαν – αν ήταν στο χέρι τους – να «τιμωρήσουν» τις γυναίκες, που έχουν σεξουαλικές σχέσεις, εκτός γάμου!

Προφανώς αδιαφορούν για το τι συνεπάγεται η ανατροφή ενός παιδιού από έναν γονέα, όταν η ίδια η κοινωνία στιγματίζει την άγαμη μητέρα, δεν παρέχει επιδόματα άξια λόγου αλλά ούτε υπηρεσίες που να στηρίζουν τη μονογονεϊκή οικογένεια (παιδικούς σταθμούς κ.ά.).

Μπορεί για κάποιους τα παιδιά να τα στέλνει ο θεός, αλλά κανείς δεν έχει το δικαίωμα, στην κοσμική κοινωνία στην οποία ζούμε, να στερήσει από καμιά γυναίκα, Ελληνίδα ή αλλοδαπή, να ορίσει εκείνη το πότε θα γίνει μητέρα. Όμως ο μεσαιωνικός λόγος του αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου δεν σταματά εδώ. Η αγάπη για τον πλησίον πάει περίπατο, όταν ο διπλανός μας είναι μετανάστης (από θρησκευτικής πλευράς αλλόθρησκος).

Προκειμένου να στηρίξει το επιχείρημά του περί απαγόρευσης των εκτρώσεων ο αρχιμανδρίτης εξηγεί:

«Η Μονή βλέπει τη γήρανση του πληθυσμού της Ελλάδος και την μεγάλη υπογεννητικότητα, και προτείνει την απαγόρευση των εκτρώσεων, αλλά βλέπει μετά λύπης να γίνεται επίκληση του νόμου, ο οποίος βεβαίως νομιμοποίησε τις εκτρώσεις».

Ο αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος δεν σταματά εδώ. Ισχυρίζεται μεταξύ άλλων ότι την «ευλογημένη πατρίδα μας» καταστρέφουν οι οικονομικοί μετανάστες στους οποίους δίνεται και ιθαγένεια! Το εξαιρετικά ρατσιστικό επιχείρημα, που χρησιμοποιεί ο αρχιμανδρίτης ταιριάζει άραγε στην θρησκεία της αγάπης, την οποία υποτίθεται ότι υπηρετεί;

Συγκεκριμένα αναφέρει στην επιστολή του προς την εφημερίδα «Φωνή της Πάρου»: «Από την άλλη μεριά παρατηρείται μεγάλη σπουδή στην απόδοση της Ελληνικής ιθαγένειας στους οικονομικούς μετανάστες με όλες τις εκ τούτου απορρέουσες καταστρεπτικές συνέπειες για την ευλογημένη πατρίδα μας». Επί της ουσίας, ο αρχιμανδρίτης λέει γεννάτε γιατί χανόμαστε και για να μην μας φάνε οι ξένοι!

Ο κ. Ζώτος εξήγησε στη zougla.gr ότι οι εκτρώσεις στην Ελλάδα είναι νόμιμες. Συνεπώς και σε αυτό το νοσοκομείο, όταν κατασκευαστεί και λειτουργήσει, θα τηρηθεί αυτό που προβλέπει ο νόμος.""

 ΔΕΝ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΠΟΛΛΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ.
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΣΤΗΝ ΚΑ. ΕΛΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΘΕΛΕΙ  ΑΡΚΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ  ΕΥΚΟΛΟ ΣΕ ΜΙΑ ΑΣΧΕΤΗ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑ, ΟΤΑΝ Η ΙΔΙΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΙΣΤΗ. ΔΕΝ ΠΙΑΝΟΥΝ ΤΟΠΟ ΛΟΙΠΟΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ (ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΙΣΤΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ) ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ : 
"ΤΟ επιχείρημα, που χρησιμοποιεί ο αρχιμανδρίτης ταιριάζει άραγε στην θρησκεία της αγάπης, την οποία υποτίθεται ότι υπηρετεί;"  ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΝΤΡΟΠΗ, ΤΣΙΠΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΠΡΙΝ ΣΧΟΛΙΑΣΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ.  
ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΝΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ,  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ  ΠΟΥ ΕΝΑΝΤΙΩΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ. ΑΛΛΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΙΣΤΗ, ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΣ ΑΥΤΟ!!!